• Small Group

  When:  February 24

  • Kl Nom Tub paab yuav sisntsib rua tom Kl Nom Tub tsev thaus 5 pm hab npaaj potluck tuaj
    
  • Kl Huas paab yuav sisntsib rua ntawm Kl Huas tsev (208 E Wall St, Holmen) thaus 4 pm, no potluck
    
  • Soob Tsheej paab sisntsib  rua ntawm church hab npaaj potluck
    
  • Lwm tug tsi muaj tshaajtawm, nug mej tug txwjlaug
 • HKM 40 Xyoo

  Xyoo nuav HKM yuav muaj kev ua koobtsheej 40 xyoo kws Vaajtswv paag hab tsaa muaj HKM lug ua dlejnum rua Vaajtswv huv tebchaws Amelikas hab puab yuav siv nyaj ntau dlua le $120,000 kws xaav thov ib pawgntseeg sau nyaj sabdlawb ib zag moog paab ua lub koobtsheej nuav. Next Sunday, peb yuav sau nyaj ob zag, thawj zag yog rua pawgntseeg, hab zag ob yog xaa moog ua HKM lub koobtsheej nuav; thov qha rua suavdlawg paub hab npaaj.