• Namtsev Laug Class

    Ob tug teacher kwg qha cov namtsev laug thov tshaajtawm rua cov kws tuaj kawm namtsev laug chaav hastas mej yuav muaj kev ua koobtsheej kawm tav ib xyoo rua lub 12 hlis tim 7 thaus 10:00 AM sawvntxuv huv chaav noj mov. Thov cov namtsev kws kawm chaav nuav txhua tug tuaj koom.

  • TEE & MSP

    Cov TEE & MSP students kws xwbfwb muab cov files rua mej coj rov moog ua tsi pum leejtwg xaa rov tua le lawm. Yog leejtwg tseem yuav kawm, thov xaa tuaj tsi pub dlhau Dec. 15. Dlhau ntawd moog xwbfwb suav hastas tug ntawd tig lawm hab finalized rua HKM.