Cov TEE & MSP students kws xwbfwb muab cov files rua mej coj rov moog ua tsi pum leejtwg xaa rov tua le lawm. Yog leejtwg tseem yuav kawm, thov xaa tuaj tsi pub dlhau Dec. 15. Dlhau ntawd moog xwbfwb suav hastas tug ntawd tig lawm hab finalized rua HKM.