Ob tug teacher kwg qha cov namtsev laug thov tshaajtawm rua cov kws tuaj kawm namtsev laug chaav hastas mej yuav muaj kev ua koobtsheej kawm tav ib xyoo rua lub 12 hlis tim 7 thaus 10:00 AM sawvntxuv huv chaav noj mov. Thov cov namtsev kws kawm chaav nuav txhua tug tuaj koom.