Qhuas peb tug Vaajtswv

Come visit this Sunday @ 10 am on Campbell Rd. We’re glad to meet you.

Location Details

2122 Campbell Rd. La Crosse, WI

  • Sunday School @ 10:00am
    Sunday Service @ 11 am
    Wednesday @ 6 pm

Lug Tshaajtawm

Kevcai Rausdlej

Tsi ntev taag lug muaj coob tug xaav ua kevcai rausdlej tabsis yog ciaj ntuj no, peb tsi zoo ua vim dlej txag dlhau. Yog le ntawd peb yuav npaaj ua kevcai rausdlej sai, yog leejtwg xaav ua kevcai rausdlej, thov sau npe ntxiv rua dlaim ntawv dlaim rua tomqaab.

Fij Mivnyuas

Muaj tug xaav muab mivnyuas fij rua Vaajtswv, yog leejtwg muaj mivnyuas hab xaav muab fij, thov sau npe rua tom dlaim ntawv kws lu rua tomqaab.